ข้อมูลทางด้านธุรกิจ

PRODUCT AND SERVICE

บริการของ บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จํากัด บริการหลักในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไดแก งานสํารวจออกแบบสรางระบบเครือขายสานไฟเบอรออฟติก (Outside Plant for Optical Fiber) และ ขายสายตอนนอกทองแดง (Outside Plant for Copper Wire)งานสํารวจออกแบบและติดตั้งสถานีฐาน เสาอากาศโทรคมนาคม (Site Preparation for Telecom Station) งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณโทรคมนาคมทุกชนิด (Telecom Equipment Supply)

งานผลิตและจําหนาย อุปกรณ เสาโทรคมนาคา ที่ผานการรับรองจากผูใหบริการเครือขาย บริการดานการออกแบบระบบ ติดตั้ง และซอมบํารุงรักษา เครือขายระบบคอมพิวเตอร งานบริหารการกอสราง และควบคุมงาน
กอสราง (Construction Consultant)

Outside Plant for Optical Fiber

ผูบริหารของบริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จํากัด ไดรับความไววางใจจากลูกคาเจาของโครงการ อาทิเชน โครงการขยายโครงขาย ไฟเบอรออฟติก พื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ บริษัท UTEL จํากัด, โครงการ BFKT phase 3 ภาคไต บริษัท BFKT จํากัด, โครงการขยายขายสายไฟเบอรออฟติก บริษัท CAT TELECOM จํากัด เปนตน

 


 

 

Site Preparation for Telecom Tower

ผูบริหารของบริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จํากัด ไดรับความใววางใจจากลูกคาในการใหบริหารติดตั้งสถานีฐานเสาโทรคมนาคมในโครงการ ตางๆ อาทิเชน เสาสัญญาณสือสารศูนยสั่งการควบคุมจราจร บก.02 สํานักงานตํารวจแหงชาติ. โครงการ 3G TOT phase 1 อิตาเลี่ยน-ไทย. โครงการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท truemove จังหวัดแมฮองสอน เปนตนงานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมทุกชนิด
(Telecom Equipment Supply)

ทางบริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จํากัด ไดรับการสนับสนุนดานอุปกรณโทรคมนาคมจาก บริษัทฯ ชั้นนําในโลก อาทิเชน FIBERHOME, DASON NETWORK (KOREA), KOREA TELECOM โดยทางบริษัท ไดรับการใหเปนตัวแทนในโครงการของหนวยงานภาครัฐ

 

  

 

งานผลิตและจัดจําหน่ายอุปกรณ์เสาโทรคมนาคม

บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จํากัด ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจากผูผลิตเสาชั้นนําของประเทษไทย ที่ไดรับการรับรองจาก เจาของผูใหบริการเครือขาย ไดแก บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) และกลุมบริษัท ประมวลสิน สตีล ไดเปนตัวแทนจําหนาย และสนับสนุนดานกําลังการผลิต เพื่อรองรับงานที่จะไดมอบหมายจากผูใหบริการเครือขาย

 บริการด้านการออกแบบและติดตั้งระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์

บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จํากัด ไดรวมมือเปนพันธมิตรกับ บริษัท คอมเซิรฟ สยาม จํากัด
ผูใหบริการติดตั้งเครือขายระบบคอมพิวเตอร ชั้นนําของโลก ที่มีประสบการณในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอรในหนวยงานราชการ บริษัทเอกชนชั้นนําของประเทษไทย

 

 

  

 

งานบริกหารงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Consultant)

ผูบริหารบริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จํากัด มีประสบการณในการรับงานและบริหารงานกอสรางในโครงการตางๆ ของหนวยงาน ราชการ อาทิเชน รวมมือจดกิจการรวมคากับ บริษัท จิรังกรณ จํากัด ในการรับงานปรับปรุงพื้นที่กอสรางโรงไฟฟา การไฟฟาฝายผลิต โดยผลงานที่ไดรับและดําเนินการเรียบรอยไดแก Substation 250KVA ไทรนอย มูลคา 30,000,000 บาท, Substation 250KVA อยุธยา มูลคา 62,000,000 บาท, Substation 500KVS จังหวัดอางทอง มูลคา 56,000,000 บาท การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทษไทย และ งานปรับปรุง Renovate ศูนย 3 วัยสานใสใยรัก อําเภอบางตะบูน จังหวัดเพรชบุรี กระทรวงวัฒนธรรม เปนตน

 

 


พันธมิตรหลัก

บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับหลายบริษัทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด
WWW.HIMEDIA.CO.TH | info@himedia.co.th