ประวัติบริษัท

บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จํากัด ไดรวมกอตั้งจากทีมงานผูมีประสบการณ เพื่อเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีในสังคมไทย รวมทั้งเปนอีกทางเลือกหนึ่งของหนวยงานทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน ใหเปนผูรับเหมากอสราง สถานีรับสงสัญญาณ ติดตั้งอุปกรณสือสาร ดวยการเล็งเห็นความเติบโตกาวหนาอยางไมหยุดยั้งในธุรกิจประเภทนี้ บริษัท

ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จํากัดจึงไดถือกําเนิด โดยความรวมมือจากผูบริหารมืออาชีพ และผูเชี่ยวชาญและประสบการณในกลุมธุรกิจโทรคมนาคม ดวยความจั้งใจที่จะเปนตัวกลางในการทํางาน เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพของระบบ สัญญาณโครงขายโทรคมนาคมตางๆ ดวย ผลิตภัณฑและอุปกรณที่ไดคุณภาพระดับสากล ซึ่งที่ผานมา ทางบริษัทฯ มุงหวังที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของลูกคาดวยบริหารที่ไดมาตรฐาน รวดเร็ว ฉับไวรวมทั้งทีมงานที่เปยมไปดวยประสบการณ และความชํานาญ ในฐานะที่บริษัทฯ เราไดรับการยอมรับจากลูกคาจึงทําใหทีมงานทุกคนมีพลังมุงหวังที่จะพัฒนาเสริมสรางศักยภาพในสวนของงาน ที่ไดรับ รวมถึงการใหบริการไหดียิ่งขึ้นไป

พันธมิตรหลัก

บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับหลายบริษัทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด
WWW.HIMEDIA.CO.TH | info@himedia.co.th